1. Serwis

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z serwisu www.mtmi.pl oraz zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie Administratorowi w związku z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą.

2. Administrator danych osobowych (Administrator)

Administratorem danych osobowych jest MTM INSTAL MARCIN MIROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Siedziba: ul. Jesienna 6, Stary Toruń, 87-134,KRS 0001036847, e-mail: biuro@mtmi.pl, www.mtmi.pl

W zakresie danych osobowych przekazanych, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., MTM INSTAL MARCIN MIROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest podmiotem przetwarzającym.
W tym przypadku Administratorem danych osobowych jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16. 

3. System ochrony danych osobowych

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników opracowaliśmy System Ochrony Danych Osobowych, zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO“ oraz zgodny z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

4. Definicje

Administrator danych osobowych (Administrator) - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Anonimizacja danych - nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje „dane osobowe" uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

Cookies (ciasteczka) - dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dane osobowe - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Infolinia - usługa telefoniczna odpowiedzialna za obsługę Użytkownika w zakresie realizacji przez Administratora świadczenia usług o świadczenie odczytów gazu.

Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis - serwis internetowy "MTMI" działający pod adresem www.mtmi.pl.

Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem.

Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Zgoda - zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

5. Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora, należy kontaktować się z nim bezpośrednio: biuro@mtmi.pl.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., a które zostały powierzone Administratorowi, należy się kontaktować z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się:
- elektronicznie na adres e-mail: iodo@psgaz.pl,
- pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. 

6. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników przekazane na podstawie ich zgody przetwarzane są w celu:
- umożliwienia Użytkownikom korzystania z usług Serwisu,
- komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych,
- korzystania z formularza,
- korzystania z infolinii,
- realizacji umów o świadczenie usług odczytów,
- zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:
- obsługi programów afiliacyjnych,
- zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 

7. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. 

8. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

Dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej niż będzie to konieczne, tj. wyłącznie przez okres świadczenia usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług.

Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony. 

9. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże, Administrator zrobi to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Użytkownikom tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu - zgodnie z art. 77 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, jeżeli Użytkownik sądzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza wskazane rozporządzenie.
 • prawo do ochrony przed sądem - zgodnie z art. 79 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Użytkownik ma także prawo do skutecznego środka ochrony przed sądem, jeżeli uzna, że prawa mu przysługujące na mocy wskazanego rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem rozporządzenia.

10. Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

Anonimowe dane gromadzone automatycznie: 

 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglądarki
 • Prędkość łącza internetowego
 • Dostawca usług internetowych 
Dane gromadzone podczas korzystania z formularza, infolinii:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • telefon,
 • stan i numer licznika.
Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

11. Cookies

Podstawowy podział plików cookies:

Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.

Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie.

Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. 

Pliki cookie nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu. Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookie przez przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze stron mtmi.pl (i innych stron internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookie.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: 

 • Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
 • Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Informacje uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.

Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. 

Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.

Cele do których wykorzystywane są pliki cookie:

 • usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu
 • personalizacja Serwisu dla Użytkowników
 • usługi afiliacyjne.

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe.

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposobów wykorzystywania plików cookie.

12. Odbiorcy danych

Odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dostęp do danych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia Serwisu.  

13. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych Użytkowników poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

14. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o dane osobowe Użytkowników Administrator nie będzie podejmował wobec Użytkowników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

15. Wymagania Serwisu

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików cookie. 

16. Linki zewnętrzne

W Serwisie - artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Administrator serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

17. Zmiany w Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może zostać zmieniona przez Administratora poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie.
Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji. 

18. Kontakt

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki prywatności i cookies należy przesyłać na adres: biuro@mtmi.pl.MTM INSTAL Marcin Mirowski
Spółka komandytowa

  ADRES KORESPONDENCYJNY:
  ul. Jesienna 6, 87-134 Stary Toruń
  E-mail: biuro@mtmi.pl
  NIP: 9562381644
  REGON: 524369923
  KRS: 0001036847


Polityka Prywatności i Cookies.